Krimuldas nov. Lēdurga, LV-4012,
Latvija

Tālrunis uzziņām 25549747,
info@ledurgasdendroparks.lv
 
 

Jaunumi

72813

Lēdurgas Dendroparkā tiks stādīti rododendri Latvijas simtgadei
14.09.2016


Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2016.gada projekts „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ar moto: „Kopā nākotnes mežam!”  ir apstiprināts, un var sākties projekta realizācijas darbi. Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju - 3 gadu garumā padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei. No Krimuldas novada projektā piedalās Krimuldas novada struktūrvienība Lēdurgas Dendroparks, kurā šogad projekta ietvaros tiks atjaunoti un papildināti rododendru stādījumi.

Lēdurgas dendroloģiskais parks ir viena cilvēka – Arvīda Janitena - mūža darbs. 1973.gadā Arvīds Janitens sāka stādīt kokus, krūmus un ziemciešu puķes, maz izmantotā kolhoza “Lēdurga” tīrumu, meža un pārpurvotu pļavu platībā. Arvīds Janitens eksperimentēja ar augu, koku stādiem, zaudējot tos, iegūstot un mācoties no savām un citu kļūdām. Sūra, bet no sirds, darba rezultātā veidojās Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi, kas šobrīd ir iekļauti Latvijas īpaši aizsargājamo dabas objektu vidū.

1993.gadā tika veikta pirmā kokaugu inventarizācija. Vismaz puse koku un krūmu daudzveidības nākusi no Nacionālā botāniskā dārza kokaudzētavām. NBD dendrologi prof. R. Cinovska vadībā Lēdurgas dendrārijā konstatēja 939(deviņi simti trīsdesmit deviņu) koku un krūmu sugas, pasugas, varietātes un šķirnes.

Ap 1999.gadu Arvīdam Janitenam parka uzturēšanas darbos sāk palīdzēt Karola Treija ģimene un turpināja parka apsaimniekošanu līdz 2011.gadam. 2004.gadā K.Treijs uzaicina dr.biol. Andri Zvirgzdu veikt atkārtotu dendroloģisko stādījumu inventarizāciju, kā rezultātā izdevās apkopot datus par 948 taksoniem un populācijām, kā arī tiek dotas norādes parka apsaimniekošanā. Domājams, ka tas nav viss un tagad taksonu skaits varētu pārsniegt tūkstoti.

2014.gadā Lēdurgas Dendroparkā tiek uzsākta rekonstrukcijas, teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde (autori: ainavu dizainere Vineta Radziņa un SIA ,, Ceļu Komforts’’). Tā mērķis-lai rastu atskaites punktu tālākai dendroloģisko stādījumu attīstībai. Izstrādes gaitā pieaicinātie eksperti: dendroloģisko izpēti veic dendrologs A.Svilāns, kultūrvēstures un ainavisko vērtību noteikšanu- I.M.Janelis, par meža, zālāju biotopiem, kā arī vaskulārajiem un sūnaugiem - U.Suško, par bezmugurkaulnieku, putnu un saldūdeņu biotopiem M.Kalniņš. Lai dokumentiem būtu ilgtermiņa nozīme, kas ir būtiska parka vērtību saglabāšanā, kā arī veiksmīgai apsaimniekošanai, 2016.gadā noslēdzās Dabas pieminekļa “Lēdurgas Dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plāna izstrāde( sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu).

Atbalstītā LPS projekta ietvaros, Lēdurgas Dendroloģiskajā parkā šogad paredzēta rododendru kolekcijas papildināšana un jaunu rododendru stādīšana, šim mērķim izlietojot 350 eiro. Rododendru stādus nodrošina Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”. Krimuldas novada domes un Lēdurgas pagasta pārvaldes darbinieki, Lēdurgas pamatskolas skolēni un jaunieši 21. septembrī, kas ir arī parka veidotāja Arvīda Janitēna ….dzimšanas diena, kopīgi veidos vai papildinās rododendru stādījumus.

Aicinām 21.septembrī plkst.10.00 ikvienu novadnieku piedalīties rododendru stādīšanā Lēdurgas Dendroloģiskajos  stādījumos, lai kopīgi veiktu labu darbu Latvijas simtgadei un padarītu MŪSU novadu ziedošāku.
      Atpakaļ